Pojęcie upadłości konsumenckiej jest znane zdecydowanej większości z nas. Nie każdy wie jednak, co dokładnie kryje się pod tym terminem. Nie wszyscy wiedzą również, kto może z instytucji upadłości konsumenckiej skorzystać. Zanim więc zdecydujemy się na ogłoszenie upadłości, warto dowiedzieć się, czym ona jest, jak przebiega proces składania wniosku oraz czym jest plan spłaty wierzycieli. Dobrze byłoby także przyswoić sobie zmiany, jakie zaszły w polskim prawie upadłościowym na przestrzeni ostatniego roku.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA - CO TO JEST I KTO MOŻE JĄ OGŁOSIĆ?

Upadłość konsumencka – podstawowe informacje

Upadłość konsumencką można inaczej określić mianem postępowania sądowego, którego celem jest oddłużenie osoby, która składa wniosek o ogłoszenie upadłości. Oddłużenie to może mieć charakter częściowy bądź pełny. W jakich okolicznościach można ubiegać się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej? Najprościej mówiąc, można to zrobić, jeśli utraciliśmy płynność finansową na tyle, że nie jesteśmy w stanie udzielać jakichkolwiek spłat w ramach zaciągniętych długów.

Jak zmieniały się przepisy regulujące upadłość konsumencką?

Jak już wspomniano na wstępie, przepisy Ustawy – Prawo upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 r. uległy zasadniczym zmianom w 2020 roku. 24 marca 2020 r. weszła bowiem w życie nowelizacja ustawy, uchwalona rok wcześniej – 30 sierpnia 2019 roku.

Nie oznacza to jednak, że zmiany nie pojawiały się wcześniej. Poprzednia ważna w kontekście upadłości konsumenckiej nowelizacja prawa upadłościowego miała miejsce 31 grudnia 2014 r. Zarówno jedna, jak i druga nowelizacja doprowadziła do znaczącej liberalizacji instytucji, jaką jest upadłość konsumencka.

Do jakich najważniejszych zmian doszło więc na gruncie nowelizacji, która weszła w życie w 2020 roku?

Istotna jest zmiana dotycząca przesłanek, które muszą zostać spełnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Przed wejściem w życie nowelizacji, sąd mógł odrzucić wniosek złożony przez osobę, która z własnej winy utraciła płynność finansową i stała się niewypłacalna. Obecnie, postępowanie upadłościowe może być prowadzone także wtedy, gdy dłużnik umyślnie doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień. Co ciekawe, upadłość konsumencka może zostać także ogłoszona wobec osoby, która sięgnęła stanu niewypłacalności wskutek rażącego niedbalstwa.

W niektórych przypadkach możliwe jest całkowite umorzenie zobowiązań. Aby mogło jednak dojść do umorzenia zobowiązań, dłużnik musi być trwale niezdolny do spłaty zobowiązań, które zaciągnął. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy nie jest on w stanie podjąć pracy zarobkowej.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Wiele osób zastanawia się nad tym, jak ogłosić upadłość konsumencką we Wrocławiu. Na szczęście, przepisy prawne w dość klarowny sposób precyzują kwestie związane ze zgłaszaniem wniosku. Przede wszystkim należy mieć świadomość tego, że zarówno dłużnik, jak i wierzyciel może złożyć wniosek o upadłość. Nie trzeba jednak sporządzać go samodzielnie. Jeżeli obawiamy się niedopełnienia kwestii formalnych, z pomocą może przyjść nam kancelaria prawna.

Złożenie wniosku ma miejsce w sądzie i wiąże się z niewielką opłatą. Wynosi ona zaledwie 30 złotych. Jak długo trwa rozpatrywanie wniosku? Na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi. Co do zasady jednak, czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku przez sąd wynosi 2-3 miesiące. Sąd może orzec o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej lub o oddaleniu wniosku. Do uprawomocnienia się postanowienia o upadłości dochodzi w 7 dni od jego ogłoszenia lub doręczenia do rąk dłużnika.

Jak przebiega procedura oddłużeniowa?

Jeżeli nasz wniosek zostanie rozpatrzony przez sąd pozytywnie, następuje szereg czynności, które można określić mianem procedury oddłużeniowej. Przede wszystkim, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd, nadzór nad majątkiem dłużnika zaczyna sprawować syndyk.

Wspólny majątek małżonków stanie się częścią masy upadłościowej. Do masy nie wlicza się odrębnego majątku małżonków. Po ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej, dłużnik dysponuje jedynie możliwością kupna produktów niezbędnych do zaspokajania podstawowych potrzeb.

W ramach toku postępowania upadłościowego konieczne staje się ustalenie planu spłaty wierzycieli. Decyzja odnośnie ustalenia planu spłaty należy do sądu. Sąd może orzec plan spłaty na 12, 24 a nawet na 36 miesięcy. Do zmian w planie spłaty może dojść jedynie w uzasadnionych okolicznościach.

W skład masy upadłościowej mogą wchodzić zarówno rzeczy ruchome, jak i nieruchomości. W ramach planu spłaty, syndyk może więc sprzedać nasz samochód lub cenny sprzęt.

Jakie korzyści wynikają z ogłoszenia upadłości konsumenckiej?

Najlepiej byłoby podejmować działania mające na celu zapewnienie płynności finansowej. Jeżeli jednak utraciliśmy zdolność wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań, konsumencka upadłość wydaje się być dobrym rozwiązaniem.

Upadłość konsumencka daje nam możliwość zawieszenia działań windykacyjnych oraz postępowania egzekucyjnego. Ponadto, z chwilą ogłaszania upadłości możliwe staje się zawieszenie postępowań sądowych o zapłatę, które zostały wszczęte przed ogłoszeniem upadłości.


Intercyza – co to jest i kiedy warto ją zawrzeć?

Intercyza – co to jest i kiedy warto ją zawrzeć?

Intercyza wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród osób, które dopiero zamierzają zawrzeć związek małżeński. Nie brakuje jej zwolenników, jak i przeciwników. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że współcześnie coraz więcej par decyduje się na rozdział majątku...

czytaj dalej