24 marca 2020 roku nastąpiła znacząca zmiana prawa upadłościowego. Przed wejściem w życie tych przepisów, postępowanie upadłościowe miało na celu przede wszystkim zaspokojenie wierzycieli jednoosobowego przedsiębiorcy. Teraz jednak, jego podstawowym celem stało się oddłużenie przedsiębiorcy. Niektórzy mogą stwierdzić, że dzieje się to kosztem wierzycieli. Czy tak jest w rzeczywistości? Warto bliżej przyjrzeć się zagadnieniu ogłoszenia upadłości jednoosobowego przedsiębiorcy.

Upadłość jednoosobowego przedsiębiorcy

Kiedy przedsiębiorca może złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości?

Upadłość przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą musi być ogłoszona każdorazowo wtedy, gdy stał się on niewypłacalny. Przedsiębiorca ma określony prawem termin na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Otóż złożenie takiego wniosku może nastąpić w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym nastąpił stan niewypłacalności.

Każdy przedsiębiorca, któremu nie udaje się doprowadzić do poprawy swojej sytuacji poprzez postępowanie restrukturyzacyjne, powinien więc dokonać złożenia wniosku o upadłość. Oczywiście niektórym przedsiębiorcom uda się, dzięki temu postępowaniu odzyskać wymaganą płynność finansową.

W jakich okolicznościach można zaś mówić o niewypłacalności? Następuje ona wtedy, gdy przedsiębiorca nie reguluje wymagalnych zobowiązań ponad trzy miesiące. Warto jednak nadmienić, że termin, o którym mowa wyżej można zawiesić w czasie epidemii.

Dzięki zamknięciu działalności gospodarczej i złożeniu wniosku, przedsiębiorca uzyskuje konsumencką zdolność upadłościową. Wniesienie wniosku w ustawowym terminie może znacząco przyśpieszyć postępowanie upadłościowe. Wniosek przedsiębiorcy powinien być przygotowany starannie, bo istotne braki formalne mogą skutkować tym, że sąd oddali wniosek.

Jakie są sposoby oddłużenia?

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą mogą oddłużyć się na kilka różnych sposobów. Dłużnik może więc po pierwsze ustalić plan spłaty na wniosek. Możliwe jest również warunkowe umorzenie zobowiązań bez ustalenia planu spłaty. Takie rozwiązanie jest możliwe wówczas, gdy niezdolność spłaty nie posiada charakteru trwałego.

Jeżeli jednak, w przypadku upadłego przedsiębiorcy doszło do powstania stanu niewypłacalności, może zajść umorzenie zobowiązań bez ustalenia spłaty wierzycieli. Można więc mówić o swoistym zakończeniu postępowania upadłościowego, ale tylko w przypadku dłużników rzetelnych.

Jak przebiega proces oddłużenia?

Przedsiębiorca, który składa w sądzie wniosek, rozpoczyna swoją drogę mającą na celu oddłużenie. Warto zaznaczyć, że dzięki nowelizacji z 24 marca 2020 roku, taki sam proces oddłużenia dotyczy upadłych konsumentów oraz przedsiębiorców. Należy nadmienić, że przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną może zostać oddłużony jedynie wówczas, gdy zlikwidowano jego majątek, ale nie doprowadziło to do zaspokojenia wierzycieli.

Postępowanie mające na celu ogłoszenie upadłości konsumenckiej trwa około dwa miesiące. Sąd podejmuje decyzję o ogłoszeniu upadłości podczas posiedzenia, a następnie wyznacza syndyka, który ocenia majątek upadłego. Syndyk określa między innymi to, jak wiele wart jest majątek dłużnika, a także to, jaką wysokość osiągają jego aktualne dochody. Koszty postępowania upadłościowego ponosi oczywiście upadły przedsiębiorca.

Po tym, jak sąd ogłosi upadłość, wspomniany już majątek dłużnika staje się tak zwaną majątkową masą upadłościową. Rzetelni przedsiębiorcy mogą liczyć na 3-letni plan spłaty, ale jeśli sąd uzna, że niewypłacalność powstała wskutek celowego działania dłużnika, plan spłaty zobowiązań upadłego może objąć okres lat 7.

W jakich okolicznościach upadły przedsiębiorca nie może liczyć na oddłużenie?

Prawo upadłościowe wskazuje także na okoliczności, w których jednoosobowy upadły przedsiębiorca nie będzie mógł liczyć na oddłużenie. Dzieje się tak między innymi wówczas, gdy miało miejsce celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań. Na tym jednak nie koniec. Oddłużenie nie będzie możliwe także wtedy, gdy miało miejsce trwonienie części składowych majątku. Jeżeli przedsiębiorca istotnie zwiększył stopień swojej niewypłacalności, również nie będzie mógł liczyć na oddłużenie.

Należy zaznaczyć, że celem postępowania upadłościowego nie jest jedynie poprawa sytuacji przedsiębiorcy, który dokonał upadłości konsumenckiej. Oddłużenie ma iść w parze z celem, jakim jest zaspokojenie wierzycieli.

Postępowanie upadłościowe – podsumowanie najważniejszych informacji

Reasumując, można stwierdzić, że zmiany w prawie upadłościowym są korzystne dla jednoosobowych przedsiębiorców. Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy przebiega niemalże na takich samych zasadach jak upadłość konsumencka. Upadły przedsiębiorca musi postępować zgodnie z zachowaniem przepisów ustawy na każdym etapie postępowania upadłościowego. Konieczna jest współpraca z syndykiem, który określa, co wchodzi w skład masy upadłości.

Korzyść jednoosobowych przedsiębiorców powinna iść jednak w parze z zaspokojeniem wierzycieli. Jeżeli ma miejsce wyzbywanie się własnego mienia kosztem wierzycieli, mogą pojawić się problemy z ogłoszeniem upadłości.

Nie każdy przedsiębiorca chce ogłosić upadłość firmy. Trzeba jednak pamiętać, że gdy zaistnieje stan niewypłacalności, dłużnik ma obowiązek złożyć wniosek o upadłość. Aby uniknąć oddalenia wniosku, a także innych przykrych niespodzianek w postępowaniu upadłościowym, dobrze jest skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata.

Intercyza – co to jest i kiedy warto ją zawrzeć?

Intercyza – co to jest i kiedy warto ją zawrzeć?

Intercyza wzbudza wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród osób, które dopiero zamierzają zawrzeć związek małżeński. Nie brakuje jej zwolenników, jak i przeciwników. Można jednak zaryzykować stwierdzenie, że współcześnie coraz więcej par decyduje się na rozdział majątku...

czytaj dalej