Adwokat prawo administracyjne Wrocław

Prawo administracyjne reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego. Swoim zakresem obejmuje również normy prawne określające zasady organizacji działania tych organów oraz wykonywane przez nie czynności.

Kancelaria Bielawski świadczy fachową pomoc w zakresie prawa administracyjnego, która obejmuje w szczególności:

  • reprezentację przed sądami administracyjnymi, organami administracji publicznej, w tym Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
  • sporządzanie pism i wniosków w postępowaniach administracyjnych, w tym wniosków o wszczęcie postępowań administracyjnych, stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego,
  • zaskarżanie decyzji administracyjnych,
  • sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego,
  • doradztwo prawne w zakresie postępowania o wydanie koncesji lub zezwolenia,
  • wsparcie i reprezentację w sprawach z zakresu ochrony konkurencji, toczących się przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumenta i Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumenta,
  • doradztwo w kwestiach regulacyjnych,
  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego materialnego i procedury administracyjnej.

Skontaktuj się i umów na pierwsze spotkanie